OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêng2p_ged.dll

Thể loại: Nuance
Mô tả: g2p_ged
Kích thước tập tin: 1.16 Mb
Ngày tập tin: 24.10.2006 12:13
Tập tin phiên bản: 4.0.2.6209
Nội bộ tên: g2p_ged
Tên file gốc: g2p_ged.dll
Tên sản phẩm: RealSpeak
Sản phẩm phiên bản: 4.0.2.6209
Tên công ty: Nuance Communications, Inc.
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt g2p_ged.dll:


Sao chép tập tin g2p_ged.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu g2p_ged.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép g2p_ged.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép g2p_ged.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 g2p_ged.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


ged:
atiraged.dll 5.1.2493.0 (Lab01_N(ericks).010612-1818)
102kb.
ATIRAGE Display Driver17.08.2001
imged32.dll 50.4.227.0
213kb.
Borland Image Editor DLL20.08.2002
onenotemanaged.dll 14.0.4734.1000
137kb.
Microsoft OneNote Managed21.01.2010
onenotemanaged.dll 14.0.4763.1000
137kb.
Microsoft OneNote Managed29.03.2010
auditpolicygpmanagedstubs.interop.dll 6.1.0.0
5kb.
14.07.2009
managedbootstrap.dll 14.0.0.121
153kb.
23.02.2011
managedservices.dll 14.0.0.121
137kb.
23.02.2011
managedmc3.dll 5.8.0.0
289kb.
ManagedMC322.02.2011
onenotemanaged.dll 14.0.6023.1000
137kb.
Microsoft OneNote Managed02.09.2011
interop.groovemanagedaddintool.dll 14.0.6009.1000
11kb.
Microsoft Office 2010 component20.10.2010
interop.managedapi.dll 14.0.6009.1000
18kb.
Microsoft Office 2010 component20.10.2010
sldcontentcentralmanaged.dll 21.0.0.5024
136kb.
sldcontentcentralmanaged27.09.2012
xpsfactorymananagedclasses.dll 18.0.11415.100
31kb.
XPSFactoryManagedClasses14.08.2011
pptxmanagedwrapper.dll 18.0.11415.100
66kb.
PPTX Converter Managed Wrapper14.08.2011
docxmanagedwrapper.dll 18.0.11415.100
91kb.
DocX Converter Managed Wrapper14.08.2011
excelxmanagedwrapper.dll 18.0.11415.100
63kb.
XlsX Converter Managed Wrapper14.08.2011
docxmanagedwrapper.dll 16.0.0.0
90kb.
DocX Converter Managed Wrapper27.06.2011
excelxmanagedwrapper.dll 16.0.0.0
60kb.
XlsX Converter Managed Wrapper27.06.2011
pptxmanagedwrapper.dll 16.0.0.0
65kb.
PPTX Converter Managed Wrapper27.06.2011
Send message