OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lên



gag2.exe

Thể loại: ГЭГ 2
Mô tả: Original exe file
Kích thước tập tin: 0.93 Mb
Ngày tập tin: 08.10.2005 21:39
Virus quét:




Làm thế nào để cài đặt gag2.exe:


Sao chép tập tin gag2.exe thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu gag2.exe.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép gag2.exe vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép gag2.exe để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 gag2.exe và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


gag:
logagent.exe 9.00.00.2980
80kb.
Windows Media Player Logagent11.12.2002
logagent.exe 9.00.00.2799
78kb.
Windows Media Player Logagent19.08.2002




Send message