OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêngame.dll

Thể loại: Warcraft 3
Mô tả: Warcraft III
Kích thước tập tin: 11.48 Mb
Ngày tập tin: 19.03.2011 01:05
Tập tin phiên bản: 1, 26, 0, 6401
Nội bộ tên: Warcraft III
Tên file gốc: Game.dll
Tên sản phẩm: Warcraft III
Sản phẩm phiên bản: Version 1.26.0
Tên công ty: Blizzard Entertainment
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt game.dll:


Sao chép tập tin game.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu game.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép game.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép game.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 game.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
game (2).exe 1, 37, 0, 1
5271kb.
Renegade04.10.2005
game (3).exe 1.08
4380kb.
Main executable for Red Alert 216.08.2005
game offline launcher.exe 1.0
897kb.
PES 2015 Offline Launcher20.05.2017
game.dll 3.07.012.005
293kb.
Protection Library25.12.2012
game.dll
2776kb.
20.12.2006
game.dll
3148kb.
27.01.2007
game.dll
1532kb.
19.08.2005
game.dll 1, 0, 0, 0
6107kb.
14.08.2009
game.dll
11560kb.
24.08.2009
game.dll
820kb.
14.04.2008
game.dll
1692kb.
23.11.2004
game.dll
1232kb.
29.07.2005
game.dll 3.04.076.000
6411kb.
Protection Library20.05.2005
game.exe 1.8.3
1888kb.
Wintermute Engine Runtime
http://www.wintermute-engine.org
10.12.2012
game.exe
8560kb.
13.12.2012
game.exe 1.08
4284kb.
Main executable for Red Alert 201.10.2000
game.exe 3.07.012.005
6947kb.
Protection System GUI Application25.12.2012
game.exe 1.00.304.0
1908kb.
25.12.2012
game.exe 1, 0, 0, 0
2308kb.
Euro Truck Simulator28.09.2008

game:
gameuxmig.dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
19kb.
gameuxmig09.07.2012
gameuxmig.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
23kb.
gameuxmig21.11.2010
gameuxmig.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
19kb.
gameuxmig21.11.2010
gameux (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
2516kb.
Games Explorer21.11.2010
gameux.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
2516kb.
Games Explorer21.11.2010
gameux (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
2683kb.
Games Explorer21.11.2010
gameux.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
2683kb.
Games Explorer21.11.2010
gameuxmig (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
23kb.
gameuxmig14.07.2009
moregames.dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
295kb.
Game Definition File for More Games14.07.2009
cardgames (2).dll 1.0.0.1
6069kb.
CardGames Resources14.07.2009
gameuxlegacygdfs (2).dll 1.0.0.1
4141kb.
Legacy GDF resource DLL14.07.2009
igame.dll 14.0.0.121
285kb.
Game Export Interfaces23.02.2011
gameui.dll
1484kb.
27.11.2003
basegame.ini
2kb.
09.10.2012
basegamestats.ini
0kb.
09.10.2012
defaultgamecore.ini
97kb.
09.10.2012
defaultgamedata.ini
16kb.
09.10.2012
defaultgame.ini
6kb.
09.10.2012
defaultmpgame.ini
13kb.
09.10.2012
Send message