OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêngameclient.dll

Thể loại: The Royal Marines Commando
Mô tả: Client Shell
Kích thước tập tin: 2.33 Mb
Ngày tập tin: 20.11.2008 10:43
Tập tin phiên bản: 1.00.304.0
Tên sản phẩm: Client Shell
Sản phẩm phiên bản: 1.00.304.0
Tên công ty: City Interactive
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt gameclient.dll:


Sao chép tập tin gameclient.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu gameclient.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép gameclient.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép gameclient.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 gameclient.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
gameclient.dll 1.0.2240.0
2157kb.
Client Shell10.02.2009
gameclient.dll 1.0.320.0
1588kb.
Loki Client Shell05.01.2013
Send message