OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêngameserver.dll

Thể loại: FEAR 2 Project Origin
Mô tả: Server Shell
Kích thước tập tin: 3.29 Mb
Ngày tập tin: 10.02.2009 21:58
Tập tin phiên bản: 1.0.2240.0
Tên sản phẩm: Server Shell
Sản phẩm phiên bản: 1.0.2240.0
Tên công ty: Monolith Productions, Inc.
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt gameserver.dll:


Sao chép tập tin gameserver.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu gameserver.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép gameserver.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép gameserver.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 gameserver.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
gameserver.dll 1.00.304.0
3172kb.
Server Shell20.11.2008
gameserver.dll 1.0.320.0
2476kb.
Loki Server Shell05.01.2013
Send message