OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêngameui.dll

Thể loại: Half Life 2
Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 1.54 Mb
Ngày tập tin: 16.11.2004 14:28
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt gameui.dll:


Sao chép tập tin gameui.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu gameui.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép gameui.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép gameui.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 gameui.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
gameui.dll
1484kb.
27.11.2003
gameui.dll
825kb.
14.09.2009
gameui.dll
1713kb.
20.06.2008
gameui.dll
2005kb.
03.06.2009
gameui.dll
1792kb.
01.06.2006
gameui.dll
1700kb.
10.10.2007
gameui.dll
1816kb.
09.08.2009
gameui.dll
1733kb.
30.06.2009
gameui.dll
1800kb.
07.01.2008
gameui.dll
1344kb.
10.02.2022
gameui.dll
2026kb.
14.12.2012
gameui.dll
1977kb.
20.12.2009
gameui.dll
2235kb.
19.10.2021
gameui.dll
823kb.
31.05.2022

gameui:
ingameui.ini
11kb.
23.06.2022
Send message