OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêngameux (2).dll

Thể loại: Windows 7 64bit
Mô tả: Games Explorer
Kích thước tập tin: 2.46 Mb
Ngày tập tin: 21.11.2010 07:25
Tập tin phiên bản: 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
Nội bộ tên: gameux.dll
Tên file gốc: gameux.dll
Tên sản phẩm: Microsoft® Windows® Operating System
Sản phẩm phiên bản: 6.1.7601.17514
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt gameux (2).dll:


Sao chép tập tin gameux (2).dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu gameux (2).dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép gameux (2).dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép gameux (2).dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 gameux (2).dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
gameux (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
2683kb.
Games Explorer21.11.2010
gameux.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
2516kb.
Games Explorer21.11.2010
gameux.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
2683kb.
Games Explorer21.11.2010
gameux.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
24kb.
Games Explorer12.04.2018
gameuxhelper.exe 1.0.0.0
83kb.
Majesty 2 games explorer helper14.08.2009
gameuxinstallhelper.dll 9.21.1148.0000
76kb.
Game Explorer Install Helper DLL07.10.2008
gameuxinstallhelper.dll 1.00.000.0000
94kb.
Game Explorer Install Helper DLL05.04.2008
gameuxinstallhelper.dll 9.17.892.0000
76kb.
Game Explorer Install Helper DLL24.01.2007
gameuxinstallhelper.dll 9.20.1057.0000
76kb.
Game Explorer Install Helper DLL14.12.2012
gameuxinstallhelper.dll 1.00.000.0000
95kb.
Game Explorer Install Helper DLL23.05.2009
gameuxinstallhelper.dll 9.19.1007.0000
72kb.
Game Explorer Install Helper DLL21.09.2007
gameuxinstallhelper.dll 9.18.944.0000
76kb.
Game Explorer Install Helper DLL10.01.2013
gameuxinstallhelper.dll 1.00.000.0000
129kb.
Game Explorer Install Helper DLL27.10.2008
gameuxinstallhelper.dll 1.00.000.0000
104kb.
Game Explorer Install Helper DLL20.11.2008
gameuxinstallhelper.dll 1.00.000.0000
107kb.
Game Explorer Install Helper DLL31.07.2009
gameuxlegacygdfs (2).dll 1.0.0.1
4141kb.
Legacy GDF resource DLL14.07.2009
gameuxmig (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
23kb.
gameuxmig14.07.2009
gameuxmig.dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
19kb.
gameuxmig09.07.2012
gameuxmig.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
23kb.
gameuxmig21.11.2010

gameux:
gameuxmig.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
19kb.
gameuxmig21.11.2010
Send message