OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêngct setup.exe

Thể loại: Anachronox
Mô tả: Anachronox GCT Setup
Kích thước tập tin: 1.14 Mb
Ngày tập tin: 23.08.2003 09:27
Tập tin phiên bản: 1.00.0006
Nội bộ tên: GCT Setup
Tên file gốc: GCT Setup.exe
Tên sản phẩm: Anachronox GCT Setup
Sản phẩm phiên bản: 1.00.0006
Tên công ty: GCT
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt gct setup.exe:


Sao chép tập tin gct setup.exe thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu gct setup.exe.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép gct setup.exe vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép gct setup.exe để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 gct setup.exe và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
gct setup.ini
4kb.
13.03.2004

gct:
regctrl (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
48kb.
RegCtrl14.07.2009
regctrl (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
41kb.
RegCtrl14.07.2009
ngctasks.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
75kb.
Microsoft Passport Tasks12.04.2018
regctrl.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
50kb.
RegCtrl12.04.2018
Send message