OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêngdiplus (2).dll

Thể loại: Windows 7 64bit
Mô tả: Microsoft GDI+
Kích thước tập tin: 2.07 Mb
Ngày tập tin: 21.04.2012 09:16
Tập tin phiên bản: 6.1.7601.17825 (win7sp1_gdr.120420-1503)
Nội bộ tên: gdiplus
Tên file gốc: gdiplus
Tên sản phẩm: Microsoft® Windows® Operating System
Sản phẩm phiên bản: 6.1.7601.17825
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt gdiplus (2).dll:


Sao chép tập tin gdiplus (2).dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu gdiplus (2).dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép gdiplus (2).dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép gdiplus (2).dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 gdiplus (2).dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
gdiplus (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
1587kb.
Microsoft GDI+21.11.2010
gdiplus (3).dll 6.1.7601.21977 (win7sp1_ldr.120420-1506)
2116kb.
Microsoft GDI+21.04.2012
gdiplus (4).dll 5.2.7601.21977 (win7sp1_ldr.120420-1506)
2240kb.
Microsoft GDI+21.04.2012
gdiplus (5).dll 5.2.7601.17825 (win7sp1_gdr.120420-1503)
1683kb.
Microsoft GDI+21.04.2012
gdiplus (6).dll 6.1.7601.17825 (win7sp1_gdr.120420-1503)
1587kb.
Microsoft GDI+21.04.2012
gdiplus (7).dll 5.2.7601.21977 (win7sp1_ldr.120420-1506)
1683kb.
Microsoft GDI+21.04.2012
gdiplus (8).dll 6.1.7601.21977 (win7sp1_ldr.120420-1506)
1588kb.
Microsoft GDI+21.04.2012
gdiplus.dll 5.1.3102.5512 (xpsp.080413-2105)
1684kb.
Microsoft GDI+14.04.2008
gdiplus.dll 5.1.3097.0 (xpclient.010817-1148)
1661kb.
Microsoft GDI+07.08.2004
gdiplus.dll 5.2.6002.22791 (vistasp2_ldr.120203-0237)
2142kb.
Microsoft GDI+11.02.2012
gdiplus.dll 5.2.6002.22791 (vistasp2_ldr.120203-0237)
1708kb.
Microsoft GDI+11.02.2012
gdiplus.dll 5.1.3102.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
1672kb.
Microsoft GDI+02.03.2011
gdiplus.dll 5.2.7601.17825 (win7sp1_gdr.120420-1503)
2240kb.
Microsoft GDI+21.04.2012
gdiplus.dll 5.2.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
1683kb.
Microsoft GDI+21.11.2010
gdiplus.dll 5.2.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
2239kb.
Microsoft GDI+21.11.2010
gdiplus.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
2115kb.
Microsoft GDI+21.11.2010
gdiplus.dll 5.1.3102.1360 (xpsp2.040109-1800)
1607kb.
Microsoft GDI+18.01.2008
gdiplus.dll 5.1.3097.0 (xpclient.010817-1148)
1667kb.
Microsoft GDI+30.08.2005
gdiplus.dll 5.1.3102.5581 (xpsp_sp3_qfe.080415-1416)
1684kb.
Microsoft GDI+24.09.2012
Send message