OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêngds32.dll

Thể loại: Efficient
Mô tả: Firebird SQL Server
This product created by the Firebird - All Copyright (c) retained by the individual contributors - original code Copyright (c) 2000 Inprise Corporation and predecessors.
SpecialBuild: Firebird 2.1
Kích thước tập tin: 2.65 Mb
Ngày tập tin: 20.09.2012 21:11
Tập tin phiên bản: WI-V2.1.4.18393
Nội bộ tên: Firebird
Tên sản phẩm: Firebird SQL Server
Sản phẩm phiên bản: 2.1.4.18393
Tên công ty: Firebird Project
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt gds32.dll:


Sao chép tập tin gds32.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu gds32.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép gds32.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép gds32.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 gds32.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
gds32.dll WI-V6.5.0.28
368kb.
InterBase Server29.11.2001
gds32.dll WI-V6.0.1.0
339kb.
InterBase Server06.01.2011

gds:
e_gdsp30.dll 0. 3. 1. 32
115kb.
E_GDSP3028.07.2008
msmgdsrv.dll 2007.0100.2733.00
8366kb.
Microsoft SQL Server Analysis Services Managed Module03.09.2009
mngdsgn.dll 8.2.15.310
2147kb.
mngdsgn
1C:Enterprise 8.2 MngDsgn component
10.04.2012
hashtagds.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
101kb.
12.04.2018
msmgdsrv_xl.dll 2011.0110.2809.092
11207kb.
Microsoft Excel Data Model Engine04.04.2020
msmgdsrv.dll 2011.0110.2809.092
11205kb.
Microsoft SQL Server Analysis Services Managed Module05.04.2020
Send message