OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêngen_llvm.dll

Thể loại: 3ds Max 2012
Mô tả: metaSL LLVM back-end
Kích thước tập tin: 10.39 Mb
Ngày tập tin: 22.02.2011 21:52
Tập tin phiên bản: 126420.5925.6818
Nội bộ tên: gen_llvm r
Tên file gốc: gen_llvm.dll
Tên sản phẩm: gen_llvm
Sản phẩm phiên bản: 126420.5925.6818
Tên công ty: mental images GmbH
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt gen_llvm.dll:


Sao chép tập tin gen_llvm.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu gen_llvm.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép gen_llvm.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép gen_llvm.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 gen_llvm.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


gen:
acgenral.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2105)
1810kb.
Windows Compatibility DLL14.04.2008
agentanm.dll 2.00.0.3427
24kb.
Microsoft Character Animation Player14.04.2008
agentctl.dll 2.00.0.3427
209kb.
Microsoft Agent Control14.04.2008
agentdp2.dll 2.00.0.3427
42kb.
Microsoft Character Animation Data Provider14.04.2008
agentdpv.dll 2.00.0.3427
56kb.
Microsoft Agent Data Provider14.04.2008
agentmpx.dll 2.00.0.3427
48kb.
Microsoft Agent Custom Marshaling Proxy DLL14.04.2008
agentpsh.dll 2.00.0.3427
24kb.
Microsoft Agent Property Sheet Handler14.04.2008
agentsr.dll 2.00.0.3427
43kb.
Microsoft Agent Speech Recognition Support DLL14.04.2008
dbgeng.dll 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148)
828kb.
Symbolic Debugger Engine for Windows 200007.08.2004
mqgentr.dll 5.01.1020
60kb.
MSMQ Trigger Generic Object17.08.2001
ocgen.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2111)
15kb.
Windows NT14.04.2008
pidgen.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2111)
24kb.
Pid3.0 generation14.04.2008
qagent.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-0852)
147kb.
Quarantine Agent Proxy14.04.2008
qagentrt.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-0852)
285kb.
Quarantine Agent Service Run-Time14.04.2008
slgen.dll 3.80.01MC15
184kb.
14.04.2008
acgen64.dll 5.2.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
59kb.
Windows Compatibility DLL24.03.2005
agentanm.dll 5.2.3790.1240
41kb.
Microsoft Character Animation Player24.03.2005
agentctl.dll 5.2.3790.1242
200kb.
Microsoft Agent Control17.02.2007
agentdp2.dll 5.2.3790.1242
63kb.
Microsoft Character Animation Data Provider17.02.2007
agentdpv.dll 5.2.3790.1243
95kb.
Microsoft Agent Data Provider21.03.2007
Send message