OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêngnsdk_sdkmanager.dll

Thể loại: iTunes
Mô tả: Gracenote SDK component
Kích thước tập tin: 0.74 Mb
Ngày tập tin: 07.06.2012 18:33
Tập tin phiên bản: 1.9.6.502
Nội bộ tên: gnsdk_sdkmanager
Tên file gốc: gnsdk_sdkmanager.dll
Tên sản phẩm: Gracenote SDK
Sản phẩm phiên bản: 1.9.6
Tên công ty: Gracenote, Inc.
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt gnsdk_sdkmanager.dll:


Sao chép tập tin gnsdk_sdkmanager.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu gnsdk_sdkmanager.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép gnsdk_sdkmanager.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép gnsdk_sdkmanager.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 gnsdk_sdkmanager.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


gnsdk:
gnsdk_dsp.dll 1.9.6.45
2938kb.
Gracenote SDK component07.06.2012
gnsdk_musicid.dll 1.9.6.115
215kb.
Gracenote SDK component07.06.2012
gnsdk_submit.dll 1.9.6.143
257kb.
Gracenote SDK component07.06.2012
Send message