OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêngrlauncher.ini

Thể loại: GomPlayer
Mô tả: Original ini file
Kích thước tập tin: 0.1 Kb
Ngày tập tin: 03.11.2008 13:02
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt grlauncher.ini:


Sao chép tập tin grlauncher.ini thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu grlauncher.ini.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép grlauncher.ini vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép grlauncher.ini để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 grlauncher.ini và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
grlauncher.exe
124kb.
22.03.2007

grlauncher:
gomtvstreamer_grlauncher.ini
0kb.
11.10.2010
Send message