OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêngspawn-win32-helper-console.exe

Thể loại: digi Kam
Mô tả: Original exe file
Kích thước tập tin: 7.5 Kb
Ngày tập tin: 10.10.2012 03:11
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt gspawn-win32-helper-console.exe:


Sao chép tập tin gspawn-win32-helper-console.exe thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu gspawn-win32-helper-console.exe.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép gspawn-win32-helper-console.exe vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép gspawn-win32-helper-console.exe để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 gspawn-win32-helper-console.exe và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


gspawn:
gspawn-win32-helper.exe
9kb.
23.04.2009
Send message