OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêngta_sa.exe

Thể loại: GTA
Mô tả: SecuROM User Access Service (V7).
Kích thước tập tin: 13.72 Mb
Ngày tập tin: 14.09.2012 09:16
Tập tin phiên bản: 1,1,0,0
Tên file gốc: UAService7.exe
Sản phẩm phiên bản: (
Tên công ty: Sony DADC Austria AG.
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt gta_sa.exe:


Sao chép tập tin gta_sa.exe thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu gta_sa.exe.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép gta_sa.exe vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép gta_sa.exe để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 gta_sa.exe và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


gta:
sigtab.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2111)
13kb.
File Integrity Settings14.04.2008
sigtab.dll 5.2.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
14kb.
File Integrity Settings24.03.2005
wsigtab.dll 5.2.3790.0 (srv03_rtm.030324-2048)
10kb.
File Integrity Settings25.03.2003
gtaskmmc.exe
5882kb.
26.07.2011
stringtable_enu.ini
13kb.
24.01.2010
stringtable_esm.ini
15kb.
16.12.2009
stringtable (100).ini
17kb.
18.09.2010
stringtable (101).ini
17kb.
18.09.2010
stringtable (107).ini
15kb.
18.09.2010
stringtable (108).ini
16kb.
18.09.2010
stringtable (10).ini
181kb.
18.09.2010
stringtable (117).ini
14kb.
18.09.2010
stringtable (11).ini
169kb.
18.09.2010
stringtable (12).ini
148kb.
18.09.2010
stringtable (13).ini
147kb.
18.09.2010
stringtable (14).ini
81kb.
18.09.2010
stringtable (15).ini
85kb.
18.09.2010
stringtable (16).ini
65kb.
18.09.2010
stringtable (17).ini
57kb.
18.09.2010
Send message