OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêngvmomi.dll

Thể loại: c++
Mô tả: VMware GVMOMI Library
Kích thước tập tin: 5.38 Mb
Ngày tập tin: 08.02.2012 13:25
Tập tin phiên bản: 5.0.0 build-614080
Nội bộ tên: gvmomi
Tên file gốc: gvmomi.dll
Tên sản phẩm: VMware VMware Virtual Disk Development Kit
Sản phẩm phiên bản: 5.0.0 build-614080
Tên công ty: VMware, Inc.
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt gvmomi.dll:


Sao chép tập tin gvmomi.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu gvmomi.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép gvmomi.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép gvmomi.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 gvmomi.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Send message