OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênhdauddrvista64.dll

Thể loại: DRIVER for Asus P81IJ
Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 96 Kb
Ngày tập tin: 25.02.2009 11:24
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt hdauddrvista64.dll:


Sao chép tập tin hdauddrvista64.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu hdauddrvista64.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép hdauddrvista64.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép hdauddrvista64.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 hdauddrvista64.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
hdauddrvista64.dll
307kb.
06.12.2011
hdauddrvista64.dll
140kb.
12.03.2010

hdauddrvista:
hdauddrvista32.dll
303kb.
06.12.2011
hdauddrvista32.dll
140kb.
12.03.2010
hdauddrvista32.dll
92kb.
09.02.2009
Send message