OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênhdaudres.dll

Thể loại: ASUS
Mô tả: High Definition Audio Property Page v1.0a
Kích thước tập tin: 5 Kb
Ngày tập tin: 07.01.2005 15:07
Tập tin phiên bản: 5.10.01.5013 built by: WinDDK
Nội bộ tên: HDAProp
Tên file gốc: HDAProp.dll
Tên sản phẩm: Microsoft® Windows® Operating System
Sản phẩm phiên bản: 5.10.01.5013
Tên công ty: Windows (R) Server 2003 DDK provider
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt hdaudres.dll:


Sao chép tập tin hdaudres.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu hdaudres.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép hdaudres.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép hdaudres.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 hdaudres.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
hdaudres.dll 5.10.01.5012 built by: WinDDK
6kb.
High Definition Audio Property Page v1.0a24.03.2005
Send message