OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênhoae-setup.exe

Thể loại: HeroesOfAE
Mô tả: This installation was built with Inno Setup: http://www.innosetup.com
Kích thước tập tin: 1.09 Mb
Ngày tập tin: 08.09.2006 21:48
Tên công ty: GSC Game World
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt hoae-setup.exe:


Sao chép tập tin hoae-setup.exe thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu hoae-setup.exe.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép hoae-setup.exe vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép hoae-setup.exe để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 hoae-setup.exe và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Send message