OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênhw.dll

Thể loại: Valve
Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 1.91 Mb
Ngày tập tin: 12.12.2003 00:24
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt hw.dll:


Sao chép tập tin hw.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu hw.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép hw.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép hw.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 hw.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
hw.dll
1797kb.
16.12.2009
hw.dll
1988kb.
11.08.2004
hw.dll
1607kb.
04.01.2022
hw.dll
1592kb.
08.01.2022
hw.dll
1603kb.
15.03.2021
hw.dll
1592kb.
18.09.2016
hwbtndetector.exe 1, 0, 0, 1
28kb.
HwBtnDetector MFC Application30.12.2014
hwcompat.dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
143kb.
Hardware Compatibility Database Manager09.07.2012
hwcompat.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
193kb.
Hardware Compatibility Database Manager21.11.2010
hwcompat.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
143kb.
Hardware Compatibility Database Manager21.11.2010
hwdeviceservice.exe 2, 0, 0, 47
265kb.
DCSHOST14.03.2011
hwdeviceservice64.exe 2, 0, 0, 47
339kb.
DCSHOST14.03.2011
hwdll.dll 4.03.0002
151kb.
Microsoft® Help Workshop20.08.2002
hwebcore.dll 7.5.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
15kb.
Hostable web core14.07.2009
hwebcore.dll 7.5.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
13kb.
Hostable web core14.07.2009
hwgpssensor (2).dll 6, 0, 3, 0
343kb.
Huawei GPS Sensor Driver29.11.2012
hwgpssensor.dll 6, 0, 3, 0
355kb.
Huawei GPS Sensor Driver29.11.2012
hwsetup.dll 13.00.1774.0
617kb.
Setup program08.05.2010
hwsetup.dll 13.10.1216.0
617kb.
Setup program31.10.2012
Send message