OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêni18n.west (2).dll

Thể loại: Unity Setup
Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 64 Kb
Ngày tập tin: 05.09.2012 13:23
Tập tin phiên bản: 2.0.5.0
Nội bộ tên: I18N.West
Tên file gốc: I18N.West.dll
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt i18n.west (2).dll:


Sao chép tập tin i18n.west (2).dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu i18n.west (2).dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép i18n.west (2).dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép i18n.west (2).dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 i18n.west (2).dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
i18n.west (2).dll 4.0.0.0
65kb.
05.09.2012
i18n.west (2).dll 2.0.5.0
64kb.
05.09.2012
i18n.west (4).dll 2.0.0.0
64kb.
05.09.2012
i18n.west.dll 2.0.0.0
65kb.
05.09.2012
Send message