OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênicon._20cee201e814b7b184648a.exe

Thể loại: Miscellanea
Mô tả: Original exe file
Kích thước tập tin: 1.05 Kb
Ngày tập tin: 14.12.2015 18:38
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt icon._20cee201e814b7b184648a.exe:


Sao chép tập tin icon._20cee201e814b7b184648a.exe thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu icon._20cee201e814b7b184648a.exe.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép icon._20cee201e814b7b184648a.exe vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép icon._20cee201e814b7b184648a.exe để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 icon._20cee201e814b7b184648a.exe và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


icon:
cliconfg.dll 2000.085.1132 (xpsp.080413-0852)
76kb.
SQL Client Configuration Utility DLL14.04.2008
diconres.dll 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148)
3kb.
Diconix 150+ Resource dll17.08.2001
iconf32.dll 1.1.0.11
364kb.
iConf32 DLL17.08.2001
hticons.dll 5.1.2600.0
44kb.
HyperTerminal Applet Library
HyperTerminal ® was developed by Hilgraeve, Inc. for Microsoft
17.08.2001
iconlib.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2105)
3kb.
Icon Library13.04.2008
moricons.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2111)
211kb.
Windows NT Setup Icon Resources Library13.04.2008
iconlib.dll 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)
4kb.
Win95-to-WinNT Migration Dll, Win95 Side07.08.2004
cliconfg.dll 2000.086.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
96kb.
SQL Client Configuration Utility DLL24.03.2005
diconres.dll 5.2.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
4kb.
Diconix 150+ Resource dll24.03.2005
hticons.dll 5.2
45kb.
HyperTerminal Applet Library
HyperTerminal ® was developed by Hilgraeve, Inc.
24.03.2005
iconlib.dll 5.2.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
3kb.
Icon Library24.03.2005
moricons.dll 5.2.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
447kb.
Windows NT Setup Icon Resources Library24.03.2005
wcliconfg.dll 2000.086.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
76kb.
SQL Client Configuration Utility DLL24.03.2005
wiconf32.dll 1.1.0.11
364kb.
iConf32 DLL25.03.2003
wiconlib.dll 5.2.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
3kb.
Icon Library24.03.2005
wmoricons.dll 5.2.3790.0 (srv03_rtm.030324-2048)
542kb.
Windows NT Setup Icon Resources Library25.03.2003
nl7lexicons0011.dll 14.0.4730.1010
2402kb.
Microsoft Japanese Natural Language Server Data and Code10.01.2010
psicon.dll 7.0
136kb.
Icons for Adobe Photoshop05.08.2012
miguicontrols.resources.dll 6.1.7600.16385
1560kb.
12.04.2011
xpsgdiconverter (10).dll 6.1.7601.21636 (win7sp1_ldr.110106-1655)
282kb.
XPS to GDI Converter07.01.2011
Send message