OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêniconlib.dll

Thể loại: windows xp
Mô tả: Win95-to-WinNT Migration Dll, Win95 Side
Kích thước tập tin: 3.5 Kb
Ngày tập tin: 07.08.2004 03:18
Tập tin phiên bản: 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)
Nội bộ tên: W95UPG
Tên file gốc: W95UPG.DLL
Tên sản phẩm: Microsoft® Windows® Operating System
Sản phẩm phiên bản: 5.1.2600.0
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt iconlib.dll:


Sao chép tập tin iconlib.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu iconlib.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép iconlib.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép iconlib.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 iconlib.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
iconlib.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2105)
3kb.
Icon Library13.04.2008
iconlib.dll 5.2.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
3kb.
Icon Library24.03.2005

iconlib:
wiconlib.dll 5.2.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
3kb.
Icon Library24.03.2005
kiconlib.dll 1.0.0.9
8760kb.
The KMPlayer IconPack 25612.03.2012
kiconlib.dll 1, 0, 0, 6
2120kb.
The KMPlayer SecondEdition IconPack 48
48x48, 32x32, 16x16
16.12.2008
mpciconlib.dll 2.0
1836kb.
Icon Library for Media Player Classic05.04.2020
Send message