OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênicudt30.dll

Thể loại: Macromedia Dreamweaver 8
Mô tả: ICU Data DLL
http://oss.software.ibm.com/icu/
Kích thước tập tin: 8.18 Mb
Ngày tập tin: 30.08.2005 16:21
Tập tin phiên bản: 3, 0, 0, 0
Tên file gốc: icudt30.dll
Tên sản phẩm: International Components for Unicode
Sản phẩm phiên bản: 3, 0, 0, 0
Tên công ty: IBM Corporation and others
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt icudt30.dll:


Sao chép tập tin icudt30.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu icudt30.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép icudt30.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép icudt30.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 icudt30.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
icudt30.dll 3, 0, 0, 0
1308kb.
ICU Data DLL
http://oss.software.ibm.com/icu/
20.09.2012

icudt:
icudt36.dll 3, 6, 0, 1005
92kb.
ICU Data DLL
http://ibm.com/software/globalization/icu/
28.03.2011
icudt36.dll 3, 6, 0, 1005
82kb.
ICU Data DLL
http://ibm.com/software/globalization/icu/
28.03.2011
icudt.dll 4, 6, 0, 0
9724kb.
ICU Data DLL
http://icu-project.org
31.07.2012
icudt40.dll 4, 0, 0, 1007
94kb.
ICU Data DLL
http://ibm.com/software/globalization/icu/
06.06.2011
icudt36.dll 3, 6, 0, 1010
9927kb.
ICU Data DLL
http://ibm.com/software/globalization/icu/
02.03.2011
icudt46.dll 4, 6, 1, 1
14843kb.
ICU Data DLL
http://icu-project.org
26.09.2011
icudt.dll 4, 6, 0, 0
9613kb.
ICU Data DLL
http://icu-project.org
04.07.2012
icudt36.dll 3, 6, 0, 1001
97kb.
ICU Data DLL
http://ibm.com/software/globalization/icu/
19.10.2009
icudt46.dll 4, 6, 1, 1200
15922kb.
ICU Data DLL
http://icu-project.org
24.04.2012
icudt36.dll 3, 6, 0, 0
9932kb.
ICU Data DLL
http://ibm.com/software/globalization/icu/
13.03.2012
icudt42.dll 4, 2, 1, 0
3027kb.
ICU Data DLL
http://ibm.com/software/globalization/icu/
05.10.2011
icudt40.dll 4, 0, 1, 0
2903kb.
ICU Data DLL
http://ibm.com/software/globalization/icu/
09.12.2010
icudt38.dll 3, 8, 1, 0
11108kb.
ICU Data DLL
http://ibm.com/software/globalization/icu/
27.09.2012
icudt44.dll 4, 4, 2, 0
14591kb.
ICU Data DLL
http://icu-project.org
24.03.2012
icudt.dll 4, 6, 0, 0
9722kb.
ICU Data DLL
http://icu-project.org
05.10.2012
icudt46.dll 4, 6, 1, 0
14840kb.
ICU Data DLL
http://icu-project.org
17.10.2012
icudt49.dll 49, 1, 2, 0
17536kb.
ICU Data DLL
http://icu-project.org
17.10.2012
icudt.dll
0kb.
17.10.2012
Send message