OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênicuuc30.dll

Thể loại: Macromedia Dreamweaver 8
Mô tả: IBM ICU Common DLL
http://oss.software.ibm.com/icu/
Kích thước tập tin: 0.57 Mb
Ngày tập tin: 30.08.2005 16:21
Tập tin phiên bản: 3, 0, 0, 0
Tên file gốc: icuuc30.dll
Tên sản phẩm: International Components for Unicode
Sản phẩm phiên bản: 3, 0, 0, 0
Tên công ty: IBM Corporation and others
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt icuuc30.dll:


Sao chép tập tin icuuc30.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu icuuc30.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép icuuc30.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép icuuc30.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 icuuc30.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
icuuc30.dll 3, 0, 0, 0
660kb.
IBM ICU Common DLL
http://oss.software.ibm.com/icu/
20.09.2012

icuuc:
icuuc36.dll 3, 6, 0, 1010
1029kb.
IBM ICU Common DLL
http://ibm.com/software/globalization/icu/
02.03.2011
icuuc46.dll 4, 6, 1, 4
969kb.
ICU Common DLL
http://icu-project.org
26.09.2011
icuuc40.dll 4, 6, 1, 0
42kb.
Apple ICU 4.0 Compatibility DLL
http://icu-project.org
24.04.2012
libicuuc.dll 4, 6, 1, 0
902kb.
ICU Common DLL
http://icu-project.org
24.04.2012
icuuc36.dll 3, 6, 0, 0
844kb.
IBM ICU Common DLL
http://ibm.com/software/globalization/icu/
13.03.2012
icuuc40.dll 4, 0, 1, 0
943kb.
IBM ICU Common DLL
http://ibm.com/software/globalization/icu/
09.12.2010
spaxicuuc38.dll 21.0.0.10207
936kb.
SPAXICU
http://ibm.com/software/globalization/icu/
27.09.2012
icuuc44.dll 4, 4, 2, 0
1126kb.
ICU Common DLL
http://icu-project.org
24.03.2012
icuuc46.dll 4, 6, 1, 0
1136kb.
ICU Common DLL
http://icu-project.org
17.10.2012
icuuc49.dll 49, 1, 2, 0
1260kb.
ICU Common DLL
http://icu-project.org
17.10.2012
icuuc.dll
0kb.
17.10.2012
icuuc38.dll 3, 8, 1, 0
1068kb.
IBM ICU Common DLL
http://ibm.com/software/globalization/icu/
07.05.2012
icuuc.dll 59, 1, 0, 0
1312kb.
ICU Common DLL
http://icu-project.org
12.04.2018
libicuuc58.dll
1753kb.
04.04.2020
icuuc51.dll
1932kb.
10.06.2020
Send message