OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênignoreleadinglinenumbers.dll

Thể loại: Open Server
Mô tả: WinMerge plugin to ignore leading line numbers in text files (e.g. NC and BASIC files).
Kích thước tập tin: 8 Kb
Ngày tập tin: 29.03.2007 21:38
Tập tin phiên bản: 1.01
Nội bộ tên: IgnoreLeadingLineNumbers
Tên file gốc: IgnoreLeadingLineNumbers.dll
Tên sản phẩm: IgnoreLeadingLineNumbers
Sản phẩm phiên bản: 1.01
Tên công ty: Montanhydraulik GmbH
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt ignoreleadinglinenumbers.dll:


Sao chép tập tin ignoreleadinglinenumbers.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu ignoreleadinglinenumbers.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép ignoreleadinglinenumbers.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép ignoreleadinglinenumbers.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 ignoreleadinglinenumbers.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Send message