OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênim_mod_rl_dot_.dll

Thể loại: Open Server
Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 7 Kb
Ngày tập tin: 22.09.2012 09:16
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt im_mod_rl_dot_.dll:


Sao chép tập tin im_mod_rl_dot_.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu im_mod_rl_dot_.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép im_mod_rl_dot_.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép im_mod_rl_dot_.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 im_mod_rl_dot_.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
im_mod_rl_dot_.dll
14kb.
02.04.2020

mod:
cdmodem.dll 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)
16kb.
Modem Connection Driver17.08.2001
dpmodemx.dll 5.03.2600.5512 (xpsp.080413-0845)
23kb.
Modem and Serial Connection For DirectPlay14.04.2008
dpnmodem.dll 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)
61kb.
Microsoft DirectPlay8 Modem Provider17.08.2001
modemui.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-0852)
150kb.
Windows Modem Properties14.04.2008
modex.dll 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148)
10kb.
ModeX Display Driver17.08.2001
mp43dmod.dll 9.00.00.4503
303kb.
Windows Media MPEG-4 Video Decoder14.04.2008
mp4sdmod.dll 9.00.00.4503
376kb.
Corona Windows Media MPEG-4 S Video Decoder14.04.2008
mpg4dmod.dll 9.00.00.4503
235kb.
Corona Windows Media MPEG-4 Video Decoder14.04.2008
sysmod.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2105)
189kb.
System Migration Module14.04.2008
sysmoda.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2105)
170kb.
System Migration Module14.04.2008
sysmod_a.dll 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
152kb.
System Migration Module04.08.2004
wmadmod.dll 9.00.00.4503
399kb.
Corona Windows Media Audio Decoder14.04.2008
wmsdmod.dll 9.00.00.4503
742kb.
Windows Media Screen Decoder14.04.2008
wmspdmod.dll 9.00.00.4503
474kb.
Windows Media Speech Decoder14.04.2008
wmv8dmod.dll 8.0.0.4000
304kb.
Windows Media Video 8 Decoder17.08.2001
wmvdmod.dll 9.00.00.4503
791kb.
Corona Windows Media Video Decoder14.04.2008
sysmod.dll 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)
128kb.
System Migration Module07.08.2004
sysmod_a.dll 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)
128kb.
System Migration Module07.08.2004
dfsobjectmodel.dll 5.2.3790.3959
704kb.
DFS Management Object Model17.02.2007
modemui.dll 5.2.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
180kb.
Windows Modem Properties24.03.2005
Send message