OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêninfopath.exe

Thể loại: Macromedia Dreamweaver 8
Mô tả: Microsoft InfoPath 2010
Kích thước tập tin: 1.65 Mb
Ngày tập tin: 14.09.2012 08:51
Tập tin phiên bản: 14.0.6120.5000
Nội bộ tên: infopath.exe
Tên file gốc: infopath.exe
Tên sản phẩm: Microsoft Office InfoPath
Sản phẩm phiên bản: 14.0.6120.5000
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt infopath.exe:


Sao chép tập tin infopath.exe thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu infopath.exe.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép infopath.exe vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép infopath.exe để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 infopath.exe và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


infopath:
microsoft.office.infopath.client.internal.clrhos 14.0.4763.1000
18kb.
Microsoft.Office.InfoPath.Client.Internal.CLRHost
Whidbey CLR hosting / security implementation.
29.03.2010
microsoft.office.infopath.formcontrol.dll 14.0.4763.1000
42kb.
Microsoft.Office.InfoPath.FormControl29.03.2010
microsoft.office.interop.infopath.semitrust.dll 14.0.4763.1000
398kb.
Microsoft.Office.Interop.InfoPath.SemiTrust29.03.2010
microsoft.office.interop.infopath.xml.dll 14.0.4763.1000
86kb.
Microsoft.Office.Interop.InfoPath.Xml29.03.2010
microsoft.office.infopath (2).dll 14.0.4750.1000
46kb.
Microsoft.Office.InfoPath
Shared assembly for shared subset of client and server OM.
28.02.2010
microsoft.office.infopath (3).dll 14.0.4750.1000
54kb.
Microsoft.Office.InfoPath
Shared assembly for client and server OM.
28.02.2010
microsoft.office.infopath (4).dll 14.0.4750.1000
58kb.
Microsoft.Office.InfoPath
Shared assembly for client and server OM.
28.02.2010
microsoft.office.infopath.dll 14.0.4750.1000
42kb.
Microsoft.Office.InfoPath
Shared assembly for shared subset of client and server OM.
28.02.2010
Send message