OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêninstall.res.1033.dll

Thể loại: Counter-Strike 1.6
Mô tả: UI Wrapper Resource DLL
Kích thước tập tin: 89.02 Kb
Ngày tập tin: 07.11.2007 06:03
Tập tin phiên bản: 9.0.21022.8 built by: RTM
Nội bộ tên: uiwrapperres.dll
Tên file gốc: uiwrapperres.dll
Tên sản phẩm: Microsoft® Visual Studio® 2008
Sản phẩm phiên bản: 9.0.21022.8
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt install.res.1033.dll:


Sao chép tập tin install.res.1033.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu install.res.1033.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép install.res.1033.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép install.res.1033.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 install.res.1033.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
install.res.1033 (2).dll 9.0.30729.4148 built by: QFE
86kb.
UI Wrapper Resource DLL20.05.2010
install.res.1033 (4).dll 9.0.30729.4148 built by: QFE
85kb.
UI Wrapper Resource DLL12.07.2009
install.res.1033.dll 8.0.50727.42 (RTM.050727-4200)
79kb.
UI Wrapper Resource DLL23.09.2005
install.res.1033.dll 9.0.21022.8 built by: RTM
88kb.
UI Wrapper Resource DLL06.01.2022
install.res.1033.dll 9.0.30729.5677 built by: QFE
85kb.
UI Wrapper Resource DLL19.04.2011
install.res.1033.dll 9.0.30729.5677 built by: QFE
86kb.
UI Wrapper Resource DLL19.04.2011

install:
installutil.resources.chs.dll 1.0.3300.0
4kb.
29.01.2002
installutil.resources.cht.dll 1.0.3300.0
4kb.
29.01.2002
installutil.resources.es.dll 1.0.3300.0
4kb.
14.02.2002
installutil.resources.fr.dll 1.0.3300.0
4kb.
18.02.2002
installutil.resources.ger.dll 1.0.3300.0
4kb.
22.02.2002
installutil.resources.it.dll 1.0.3300.0
4kb.
18.02.2002
installutil.resources.ja.dll 1.0.3300.0
4kb.
25.01.2002
installutil.resources.kor.dll 1.0.3300.0
4kb.
29.01.2002
installutillib.dll 1.0.3705.0
36kb.
InstallUtilLib.lib
Microsoft .NET Framework build environement is Retail. SafeSync counter=0
21.06.2002
system.configuration.install.resources.chs.dll 1.0.3300.0
24kb.
29.01.2002
system.configuration.install.resources.cht.dll 1.0.3300.0
24kb.
29.01.2002
system.configuration.install.resources.es.dll 1.0.3300.0
16kb.
14.02.2002
system.configuration.install.resources.fr.dll 1.0.3300.0
16kb.
18.02.2002
system.configuration.install.resources.ger.dll 1.0.3300.0
16kb.
22.02.2002
system.configuration.install.resources.it.dll 1.0.3300.0
16kb.
18.02.2002
system.configuration.install.resources.ja.dll 1.0.3300.0
28kb.
25.01.2002
system.configuration.install.resources.kor.dll 1.0.3300.0
16kb.
29.01.2002
system.configuration.install.dll 1.0.3705.6018
76kb.
Microsoft .NET Framework build environement is Retail. SafeSync counter=027.06.2007
cntrtextinstaller.dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
141kb.
Performance Counter Installer Plug-in09.07.2012
mofinstall.dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
58kb.
Installers for for MOF files09.07.2012
Send message