OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêninstallutillib.dll

Thể loại: windows xp
Mô tả: InstallUtilLib.lib
Microsoft .NET Framework build environement is Retail. SafeSync counter=0
Kích thước tập tin: 36 Kb
Ngày tập tin: 21.06.2002 18:31
Tập tin phiên bản: 1.0.3705.0
Nội bộ tên: InstallUtilLib.lib
Tên file gốc: InstallUtilLib.lib
Tên sản phẩm: Microsoft (R) .NET Framework
Sản phẩm phiên bản: 1.0.3705.0
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt installutillib.dll:


Sao chép tập tin installutillib.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu installutillib.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép installutillib.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép installutillib.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 installutillib.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
installutillib (2).dll 4.0.30319.1 (RTMRel.030319-0100)
57kb.
Managed Installer Object
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD766
18.03.2010
installutillib (2).dll 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)
60kb.
Managed Installer Object
Flavor=Retail
11.06.2009
installutillib (2).dll 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)
72kb.
Managed Installer Object
Flavor=Retail
11.06.2009
installutillib.dll 4.0.30319.1 (RTMRel.030319-0100)
66kb.
Managed Installer Object
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD431
18.03.2010
Send message