OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênissupported (4).dll

Thể loại: AI Suite II V20001 P8B75-M LX-TW
Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 60 Kb
Ngày tập tin: 29.12.2011 19:07
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt issupported (4).dll:


Sao chép tập tin issupported (4).dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu issupported (4).dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép issupported (4).dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép issupported (4).dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 issupported (4).dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
issupported (2).dll
52kb.
30.05.2012
issupported (5).dll 1, 0, 0, 2
60kb.
FAN Xpert10.08.2011
issupported.dll
83kb.
06.07.2012
Send message