OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênjapanese (15).ini

Thể loại: M4A87TD
Mô tả: Original ini file
Kích thước tập tin: 0.15 Kb
Ngày tập tin: 02.11.2009 17:13
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt japanese (15).ini:


Sao chép tập tin japanese (15).ini thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu japanese (15).ini.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép japanese (15).ini vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép japanese (15).ini để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 japanese (15).ini và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
japanese (10).ini
0kb.
26.11.2010
japanese (11).ini
1kb.
14.01.2010
japanese (12).ini
1kb.
24.11.2010
japanese (13).ini
0kb.
18.10.2010
japanese (13).ini
8kb.
14.01.2010
japanese (14).ini
0kb.
13.09.2010
japanese (15).ini
0kb.
10.09.2010
japanese (16).ini
9kb.
05.10.2009
japanese (18).ini
2kb.
06.09.2010
japanese (19).ini
0kb.
20.08.2010
japanese (19).ini
0kb.
07.07.2009
japanese (2).ini
333kb.
06.07.2012
japanese (20).ini
0kb.
07.07.2009
japanese (21).ini
0kb.
04.06.2009
japanese (22).ini
2kb.
20.05.2010
japanese (24).ini
1kb.
20.05.2010
japanese (24).ini
0kb.
03.03.2009
japanese (25).ini
2kb.
20.05.2010
japanese (26).ini
0kb.
20.05.2010

japanese:
japanese.dll 0, 0, 0, 0
32kb.
AkelPad (x64) language module22.07.2012
japanese.ini
13kb.
03.04.2008
jp_japanese (3).ini
0kb.
27.03.2008
jp_japanese.ini
0kb.
08.04.2010
japanese.ini
0kb.
07.04.2010
japanese (28).ini
0kb.
28.01.2010
japanese (29).ini
0kb.
11.01.2010
japanese (30).ini
8kb.
13.11.2009
japanese (31).ini
0kb.
09.10.2009
Send message