OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênjbig2.exe

Thể loại: Iceni
Mô tả: Original exe file
Kích thước tập tin: 422.62 Kb
Ngày tập tin: 07.10.2012 21:36
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt jbig2.exe:


Sao chép tập tin jbig2.exe thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu jbig2.exe.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép jbig2.exe vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép jbig2.exe để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 jbig2.exe và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


jbig:
image.codec.jbig2.dll 11.0.8.79
232kb.
JBIG2 Compression Codec11.12.2011
image.format.jbig2.dll 11.0.8.79
41kb.
JB2 File Format Handler11.12.2011
stdujbig2file.dll 1.4.82.0
140kb.
STDU JBIG2 files reader Library04.05.2012
im_mod_rl_jbig_.dll
12kb.
22.09.2012
core_rl_jbig_.dll 1.2.0 (10 April 2000)
44kb.
ImageMagick Studio library and utility programs
http://www4.informatik.uni-erlangen.de/Services/Doc/graphics/doc/jbig/
22.09.2012
stdujbig2file.dll 1.4.91.0
140kb.
STDU JBIG2 files reader Library30.07.2012
core_rl_jbig_.dll 1.2.0 (10 April 2000)
42kb.
ImageMagick Studio library and utility programs
http://www4.informatik.uni-erlangen.de/Services/Doc/graphics/doc/jbig/
07.05.2012
enojbig.dll
156kb.
23.03.2004
Send message