OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênje4gear.ini

Thể loại: Race Driver GRID
Mô tả: Original ini file
Kích thước tập tin: 4.95 Kb
Ngày tập tin: 08.04.2008 08:54
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt je4gear.ini:


Sao chép tập tin je4gear.ini thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu je4gear.ini.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép je4gear.ini vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép je4gear.ini để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 je4gear.ini và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


gear:
gearaspi (2).dll 2.1.1.1
105kb.
GEARAspi (x86)
ASPI Interface for GEAR Products
17.04.2008
gearaspi64 (2).dll 2.1.1.1
123kb.
GEARAspi (x64)
ASPI Interface for GEAR Products
17.04.2008
flightgearpositionproviderplugin.dll
64kb.
08.10.2012
aigear (2).dll 1, 0, 9, 0
204kb.
AiGear DLL20.04.2008
aigear.dll 1, 0, 12, 0
204kb.
AiGear DLL26.09.2008
aigear.dll 1, 0, 14, 0
204kb.
AiGear DLL19.04.2010
hostagearchetypes (2).ini
60kb.
23.02.2005
hostagearchetypes.ini
94kb.
07.10.2005
350gear.ini
5kb.
08.04.2008
390gear.ini
5kb.
08.04.2008
430gear.ini
5kb.
08.04.2008
550gear.ini
5kb.
08.04.2008
787gear.ini
5kb.
08.04.2008
911gear.ini
5kb.
08.04.2008
b05gear.ini
5kb.
08.04.2008
b06gear.ini
5kb.
08.04.2008
bmwgear.ini
5kb.
08.04.2008
bosgear.ini
5kb.
08.04.2008
c5rgear.ini
5kb.
08.04.2008
c65gear.ini
5kb.
08.04.2008
Send message