OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênjoy_preset_1.cfg

Thể loại: Left 4 Dead
Mô tả: Original cfg file
Kích thước tập tin: 1.12 Kb
Ngày tập tin: 03.06.2009 18:49
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt joy_preset_1.cfg:


Sao chép tập tin joy_preset_1.cfg thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu joy_preset_1.cfg.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép joy_preset_1.cfg vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép joy_preset_1.cfg để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 joy_preset_1.cfg và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


joy:
vjoy.dll 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)
5kb.
32-bit Joystick Virtual Device Driver17.08.2001
joy_preset_2.cfg
1kb.
03.06.2009
joy_preset_3.cfg
1kb.
03.06.2009
joy_preset_4.cfg
1kb.
03.06.2009
joycal.exe
193kb.
01.04.1997
thirdperson_joy360.cfg
4kb.
10.10.2007
defaultjoysticks.ini
6kb.
05.01.2008
pcjoysticks.ini
0kb.
16.01.2008
pckellerjoysticks.ini
6kb.
16.01.2008
ps3joysticks.ini
0kb.
05.01.2008
xenonjoysticks.ini
0kb.
05.01.2008
eliminator precision pro joystick.ini
2kb.
26.07.2010
api-ms-win-mm-joystick-l1-1-0 (2).dll 6.3.9600.16384 (winblue_rtm.130821-1623)
3kb.
ApiSet Stub DLL22.08.2013
windows.devices.alljoyn.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
620kb.
Windows.Devices.AllJoyn DLL12.04.2018
vjoyinterface.dll 0.0.0
25kb.
vJoyInterface - Feeder Interface for vJoy Driver [X32]16.01.2022
joysticks.cfg
0kb.
19.01.2022
vjoyinterface.dll 0.0.0
139kb.
vJoyInterface - Feeder Interface for vJoy Driver17.04.2022
zoom_cm_ds_mt-nqan8uy1tao+oihdzgl1he78fjoy5q9ue@ 5,9,6,3701
127kb.
Zoom Opener01.05.2022
joytokey.exe 6.8.0.520
2072kb.
Convert Joystick to Keyboard Input29.01.2022
Send message