OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênjpins32.dll

Thể loại: Macromedia Dreamweaver 8
Mô tả: Java Plug-in 1.3.1_02 for Netscape Navigator (DLL Helper)
Kích thước tập tin: 112.08 Kb
Ngày tập tin: 30.08.2005 16:14
Tập tin phiên bản: 1, 3, 1, 2
Nội bộ tên: Java Plug-in
Tên file gốc: JPINS32.dll
Tên sản phẩm: Java Plug-in
Sản phẩm phiên bản: 1, 3, 1, 2
Tên công ty: JavaSoft / Sun Microsystems, Inc.
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt jpins32.dll:


Sao chép tập tin jpins32.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu jpins32.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép jpins32.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép jpins32.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 jpins32.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


jpins:
jpinscp.dll 10.5.1.255
100kb.
Java(TM) Platform SE binary05.07.2012
jpinscp.dll 6.0.200.2
102kb.
Java(TM) Platform SE binary03.07.2012
jpins4.dll
28kb.
05.08.2010
jpins6.dll
40kb.
05.08.2010
jpins7.dll
44kb.
05.08.2010
jpinsp.dll 1, 4, 2, 170
84kb.
Java Plug-in 1.4.2_17 for Netscape Navigator (DLL Helper)05.08.2010
jpinsp.dll 1, 4, 2, 20
84kb.
Java Plug-in 1.4.2_02 for Netscape Navigator (DLL Helper)16.09.2003
jpinscp.dll 6.0.310.5
96kb.
Java(TM) Platform SE binary07.05.2012
Send message