OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênjpishare.dll

Thể loại: Oracle
Mô tả: Java(TM) Plug-in Share Library
Kích thước tập tin: 136.92 Kb
Ngày tập tin: 05.07.2012 20:07
Tập tin phiên bản: 10.5.1.255
Nội bộ tên: Java(TM) Plug-in Share Library
Tên file gốc: jpishare.dll
Tên sản phẩm: Java(TM) Platform SE 7 U5
Sản phẩm phiên bản: 7.0.50.255
Tên công ty: Oracle Corporation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt jpishare.dll:


Sao chép tập tin jpishare.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu jpishare.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép jpishare.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép jpishare.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 jpishare.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
jpishare.dll 1, 3, 0, 0
68kb.
Java Plug-in Share Module for Win3230.08.2005
jpishare.dll 6.0.200.2
130kb.
Java(TM) Plug-in Share Library03.07.2012
jpishare.dll 1, 4, 2, 170
76kb.
Java Plug-in Share Module for Win3205.08.2010
jpishare.dll 1, 4, 2, 20
76kb.
Java Plug-in Share Module for Win3216.09.2003
jpishare.dll 6.0.310.5
124kb.
Java(TM) Plug-in Share Library07.05.2012
Send message