OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênkbdarmw (2).dll

Thể loại: Windows 7 64bit
Mô tả: Western Armenian Keyboard Layout
Kích thước tập tin: 6.5 Kb
Ngày tập tin: 14.07.2009 05:28
Tập tin phiên bản: 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Nội bộ tên: kbdarmw (3.13)
Tên file gốc: kbdarmw.dll
Tên sản phẩm: Microsoft® Windows® Operating System
Sản phẩm phiên bản: 6.1.7600.16385
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt kbdarmw (2).dll:


Sao chép tập tin kbdarmw (2).dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu kbdarmw (2).dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép kbdarmw (2).dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép kbdarmw (2).dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 kbdarmw (2).dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
kbdarmw (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
6kb.
Western Armenian Keyboard Layout14.07.2009
kbdarmw.dll 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)
5kb.
Western Armenian Keyboard Layout07.08.2004
kbdarmw.dll 5.2.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
7kb.
Western Armenian Keyboard Layout25.03.2005
kbdarmw.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
7kb.
Western Armenian Keyboard Layout12.04.2018

kbdarmw:
wkbdarmw.dll 5.2.3790.0 (srv03_rtm.030324-2048)
6kb.
Western Armenian Keyboard Layout25.03.2003
Send message