OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênkbdaze.dll

Thể loại: Windows XP x64
Mô tả: Azerbaijan_Cyrillic Keyboard Layout
Kích thước tập tin: 7 Kb
Ngày tập tin: 25.03.2005 13:00
Tập tin phiên bản: 5.2.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
Nội bộ tên: kbdaze (3.12)
Tên file gốc: kbdaze.dll
Tên sản phẩm: Microsoft® Windows® Operating System
Sản phẩm phiên bản: 5.2.3790.1830
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt kbdaze.dll:


Sao chép tập tin kbdaze.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu kbdaze.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép kbdaze.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép kbdaze.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 kbdaze.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
kbdaze (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
7kb.
Azerbaijan_Cyrillic Keyboard Layout14.07.2009
kbdaze (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
7kb.
Azerbaijan_Cyrillic Keyboard Layout14.07.2009
kbdaze.dll 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)
6kb.
Azerbaijan_Cyrillic Keyboard Layout07.08.2004
kbdaze.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
8kb.
Azerbaijan_Cyrillic Keyboard Layout12.04.2018
kbdazel (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
7kb.
Azeri-Latin Keyboard Layout14.07.2009
kbdazel (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
7kb.
Azeri-Latin Keyboard Layout14.07.2009
kbdazel.dll 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)
6kb.
Azeri-Latin Keyboard Layout07.08.2004
kbdazel.dll 5.2.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
7kb.
Azeri-Latin Keyboard Layout25.03.2005
kbdazel.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
8kb.
Azeri-Latin Keyboard Layout12.04.2018

kbdaze:
wkbdaze.dll 5.2.3790.0 (srv03_rtm.030324-2048)
7kb.
Azerbaijan_Cyrillic Keyboard Layout25.03.2003
wkbdazel.dll 5.2.3790.0 (srv03_rtm.030324-2048)
6kb.
Azeri-Latin Keyboard Layout25.03.2003
Send message