OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênkwcoi.dll

Thể loại: miscellanea
Mô tả: Kyocera Wireless USB Modem Coinstaller
Kích thước tập tin: 13.5 Kb
Ngày tập tin: 28.08.2007 15:53
Tập tin phiên bản: v2.1.5.0 built by: WinDDK
Nội bộ tên: Tues Aug 28 11:30:26 2007
Tên file gốc: kwcoi.dll
Tên sản phẩm: Wireless CDMA Modem Card
Sản phẩm phiên bản: 2.1
Tên công ty: Kyocera Wireless Corporation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt kwcoi.dll:


Sao chép tập tin kwcoi.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu kwcoi.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép kwcoi.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép kwcoi.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 kwcoi.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Send message