OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênl4d_deadcity03_bridge.cfg

Thể loại: Left 4 Dead
Mô tả: Original cfg file
Kích thước tập tin: 1.64 Kb
Ngày tập tin: 03.06.2009 18:49
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt l4d_deadcity03_bridge.cfg:


Sao chép tập tin l4d_deadcity03_bridge.cfg thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu l4d_deadcity03_bridge.cfg.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép l4d_deadcity03_bridge.cfg vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép l4d_deadcity03_bridge.cfg để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 l4d_deadcity03_bridge.cfg và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


deadcity:
l4d_deadcity01_riverside.cfg
2kb.
03.06.2009
l4d_deadcity02_backalley.cfg
2kb.
03.06.2009
l4d_vs_deadcity01_riverside.cfg
2kb.
03.06.2009
l4d_vs_deadcity02_backalley.cfg
2kb.
03.06.2009
l4d_vs_deadcity03_bridge.cfg
2kb.
03.06.2009
Send message