OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênlibglesv2.dll

Thể loại: PS3
Mô tả: ANGLE libGLESv2 Dynamic Link Library
PrivateBuild: 0.0.0.813
Kích thước tập tin: 0.58 Mb
Ngày tập tin: 04.07.2012 02:52
Tập tin phiên bản: 0.0.0.813
Nội bộ tên: libGLESv2
Tên file gốc: libGLESv2.dll
Tên sản phẩm: ANGLE libGLESv2 Dynamic Link Library
Sản phẩm phiên bản: 0.0.0.813
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt libglesv2.dll:


Sao chép tập tin libglesv2.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu libglesv2.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép libglesv2.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép libglesv2.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 libglesv2.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
libglesv2 (2).dll
2560kb.
06.09.2012
libglesv2.dll 13.0
409kb.
01.06.2012
libglesv2.dll 0.0.0.784
623kb.
ANGLE libGLESv2 Dynamic Link Library
PrivateBuild: 0.0.0.784
07.10.2011
libglesv2.dll 1.0.0.939
501kb.
ANGLE libGLESv2 Dynamic Link Library
PrivateBuild: 1.0.0.939
05.10.2012
libglesv2.dll 15.0.1
416kb.
06.09.2012
libglesv2.dll 1.0.0.1046
634kb.
ANGLE libGLESv2 Dynamic Link Library
PrivateBuild: 1.0.0.1046
02.08.2012
libglesv2.dll 10.0.2
401kb.
23.02.2012
libglesv2.dll 2.1.0.unknown hash
4406kb.
ANGLE libGLESv2 Dynamic Link Library
Build Date: unknown date
PrivateBuild: 2.1.0.unknown hash
04.04.2020
libglesv2.dll 4.1.0.7
3690kb.
SwiftShader libGLESv2 32-bit Dynamic Link Library
PrivateBuild: 4.1.0.7
04.04.2020
libglesv2.dll 2.1.0.362168eb695d
7768kb.
ANGLE libGLESv2 Dynamic Link Library
Build Date: 2019-12-05 19:54:27 +0000
PrivateBuild: 2.1.0.362168eb695d
06.04.2020
libglesv2.dll 4.1.0.7
3689kb.
SwiftShader libGLESv2 32-bit Dynamic Link Library
PrivateBuild: 4.1.0.7
06.04.2020
Send message