OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênlibmpeg2_ff.dll

Thể loại: K-lite Codec Pack x64
Mô tả: mpeg2dec DLL built for ffdshow
Kích thước tập tin: 186 Kb
Ngày tập tin: 20.07.2012 22:00
Tập tin phiên bản: 0.5.1
Nội bộ tên: libmpeg2_ff
Tên file gốc: libmpeg2_ff.dll
Tên sản phẩm: mpeg2dec DLL built for ffdshow
Sản phẩm phiên bản: 0.5.1
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt libmpeg2_ff.dll:


Sao chép tập tin libmpeg2_ff.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu libmpeg2_ff.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép libmpeg2_ff.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép libmpeg2_ff.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 libmpeg2_ff.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
libmpeg2_ff.dll 0.5.1
134kb.
mpeg2dec DLL built for ffdshow05.04.2020

libmpeg:
liblibmpeg2_plugin.dll
163kb.
08.10.2012
libmpeg_audio_plugin.dll
41kb.
08.10.2012
libmpeg2.dll
151kb.
05.12.2008
Send message