OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênlogagent.exe

Thể loại: QC 10 40R
Mô tả: Windows Media Player Logagent
Kích thước tập tin: 79.5 Kb
Ngày tập tin: 11.12.2002 13:04
Tập tin phiên bản: 9.00.00.2980
Nội bộ tên: logagent.exe
Tên file gốc: logagent.exe
Tên sản phẩm: Microsoft® Windows Media Services
Sản phẩm phiên bản: 9.00.00.2980
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt logagent.exe:


Sao chép tập tin logagent.exe thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu logagent.exe.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép logagent.exe vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép logagent.exe để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 logagent.exe và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
logagent.exe 9.00.00.2799
78kb.
Windows Media Player Logagent19.08.2002
Send message