OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênlotr the return of the king tm_uninst (2).exe

Thể loại: Lord of the Rings, the Return of
Mô tả: Ereg registry key remover
Kích thước tập tin: 84 Kb
Ngày tập tin: 25.09.2003 05:02
Tập tin phiên bản: 4, 0, 0, 23
Nội bộ tên: unins_eReg
Tên file gốc: unins_eReg.exe
Tên sản phẩm: EA unins_eReg
Sản phẩm phiên bản: 4, 0, 0, 23
Tên công ty: EA
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt lotr the return of the king tm_uninst (2).exe:


Sao chép tập tin lotr the return of the king tm_uninst (2).exe thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu lotr the return of the king tm_uninst (2).exe.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép lotr the return of the king tm_uninst (2).exe vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép lotr the return of the king tm_uninst (2).exe để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 lotr the return of the king tm_uninst (2).exe và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


lotr:
lotrbfme2ep1.exe
488kb.
29.11.2006
lotrbfme2.exe
484kb.
26.01.2006
lotricon (2).exe
52kb.
13.01.2006
lotricon.exe
48kb.
28.09.2006
lotr the return of the king tm_code (2).exe 1.2.0.117
284kb.
CDKey25.09.2003
lotr the return of the king tm_ez (2).exe 2, 1, 0, 5
612kb.
Easy MFC Application25.09.2003
Send message