OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênlvui2 (2).dll

Thể loại: QC 10 40R
Mô tả: Logitech Camera Property Pages
Kích thước tập tin: 206.78 Kb
Ngày tập tin: 11.11.2006 04:47
Tập tin phiên bản: 10.4.0.1235
Nội bộ tên: LVUI2.DLL
Tên file gốc: LVUI2.DLL
Tên sản phẩm: Logitech QuickCam
Sản phẩm phiên bản: 10.4.0.1235
Tên công ty: Logitech Inc.
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt lvui2 (2).dll:


Sao chép tập tin lvui2 (2).dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu lvui2 (2).dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép lvui2 (2).dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép lvui2 (2).dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 lvui2 (2).dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
lvui2.dll 13.00.1783.0
531kb.
Logicool Camera Property Pages15.05.2010
lvui2rc (2).dll 10.4.0.1235
515kb.
Logitech Camera Property Pages11.11.2006
lvui2rc.dll 13.00.1783.0
527kb.
Logicool Camera Property Pages15.05.2010

lvui:
lvui64.dll 13.00.1783.0
753kb.
Logicool Camera Property Pages15.05.2010
lvuirc64.dll 13.00.1783.0
547kb.
Logicool Camera Property Pages15.05.2010
lvui64 (2).dll 10.4.0.1235
135kb.
Logitech Camera Property Pages11.11.2006
lvuirc64 (2).dll 10.4.0.1235
357kb.
Logitech Camera Property Pages11.11.2006
lvui64.dll 13.80.853.0
750kb.
Logicool Camera Property Pages26.10.2012
lvuirc64.dll 13.80.853.0
547kb.
Logicool Camera Property Pages26.10.2012
Send message