OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênlvui64.dll

Thể loại: Windows 10
Mô tả: Logicool Camera Property Pages
Kích thước tập tin: 0.73 Mb
Ngày tập tin: 26.10.2012 09:42
Tập tin phiên bản: 13.80.853.0
Nội bộ tên: LVUI64.DLL
Tên file gốc: LVUI64.DLL
Tên sản phẩm: Logicool Webcam Software
Sản phẩm phiên bản: 13.80.853.0
Tên công ty: Logicool Co., Ltd.
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt lvui64.dll:


Sao chép tập tin lvui64.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu lvui64.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép lvui64.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép lvui64.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 lvui64.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
lvui64 (2).dll 10.4.0.1235
135kb.
Logitech Camera Property Pages11.11.2006
lvui64.dll 13.00.1783.0
753kb.
Logicool Camera Property Pages15.05.2010

lvui:
lvui2.dll 13.00.1783.0
531kb.
Logicool Camera Property Pages15.05.2010
lvui2rc.dll 13.00.1783.0
527kb.
Logicool Camera Property Pages15.05.2010
lvuirc64.dll 13.00.1783.0
547kb.
Logicool Camera Property Pages15.05.2010
lvui2 (2).dll 10.4.0.1235
207kb.
Logitech Camera Property Pages11.11.2006
lvui2rc (2).dll 10.4.0.1235
515kb.
Logitech Camera Property Pages11.11.2006
lvuirc64 (2).dll 10.4.0.1235
357kb.
Logitech Camera Property Pages11.11.2006
lvuirc64.dll 13.80.853.0
547kb.
Logicool Camera Property Pages26.10.2012
Send message