OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênlxmdfcic.dll

Thể loại: Windows XP x64
Mô tả: Lexmark Z31 System Driver HBP Formatter
Written by Lexmark CPD System Drivers
Kích thước tập tin: 50.5 Kb
Ngày tập tin: 24.03.2005 20:20
Tập tin phiên bản: 1, 0, 7, 0
Nội bộ tên: lxmdfcic
Tên file gốc: lxmdfcic.dll
Tên sản phẩm: Lexmark Z31 System Driver HBP Formatter
Sản phẩm phiên bản: 1, 0, 7, 0
Tên công ty: Lexmark
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt lxmdfcic.dll:


Sao chép tập tin lxmdfcic.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu lxmdfcic.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép lxmdfcic.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép lxmdfcic.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 lxmdfcic.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
lxmdfcic.dll 1, 0, 0, 1
152kb.
Lexmark Z31 System Driver HBP Formatter
Written by Lexmark CPD System Drivers
17.08.2001
Send message