OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênmfc40u.dll

Thể loại: windows xp
Mô tả: MFCDLL Shared Library - Retail Version
Kích thước tập tin: 0.88 Mb
Ngày tập tin: 14.04.2008 06:41
Tập tin phiên bản: 4.1.0.61
Nội bộ tên: MFCDLL
Tên file gốc: MFC40.DLL
Tên sản phẩm: Microsoft (R) Visual C++
Sản phẩm phiên bản: 4.1.0.6
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt mfc40u.dll:


Sao chép tập tin mfc40u.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu mfc40u.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép mfc40u.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép mfc40u.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 mfc40u.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
mfc40u (2).dll 4.1.6151
932kb.
MFCDLL Shared Library - Retail Version21.11.2010
mfc40u.dll 4.1.6151
932kb.
MFCDLL Shared Library - Retail Version21.11.2010

mfc:
mfc42.dll 6.00.8665.0
972kb.
MFCDLL Shared Library - Retail Version07.08.2004
mfc42u.dll 6.00.8665.0
972kb.
MFCDLL Shared Library - Retail Version07.08.2004
brmfcwia.dll 1.0.0.8 (Lab06_N.010129-0357)
80kb.
Brother MFC series WIA minidriver17.08.2001
mfc40.dll 4.1.6140
903kb.
MFCDLL Shared Library - Retail Version17.08.2001
mfc42.dll 6.02.4131.0
1004kb.
MFCDLL Shared Library - Retail Version14.04.2008
mfc42u.dll 6.02.8071.0
959kb.
MFCDLL Shared Library - Retail Version03.04.2007
mfcsubs.dll 2001.12.4414.700
22kb.
14.04.2008
brmfcwia.dll 1.0.0.11 (ReleasedBinaries.031225-0011)
144kb.
Brother MFC series WIA minidriver24.03.2005
mfc42.dll 6.50.9162.0
1428kb.
MFCDLL Shared Library - Retail Version22.11.2011
mfc42u.dll 6.50.9162.0
1420kb.
MFCDLL Shared Library - Retail Version22.11.2011
mfcsubs.dll 2001.12.4720.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
49kb.
COM+17.02.2007
fxs_mfc42.dll 6.06.8063.0
1134kb.
MFCDLL Shared Library - Retail Version17.02.2007
fxs_mfc42u.dll 6.06.8063.0
1137kb.
MFCDLL Shared Library - Retail Version17.02.2007
wmfc40.dll 4.1.6151
868kb.
MFCDLL Shared Library - Retail Version01.09.2010
wmfc40u.dll 4.1.6151
867kb.
MFCDLL Shared Library - Retail Version01.09.2010
wmfc42.dll 6.06.8065.0
1136kb.
MFCDLL Shared Library - Retail Version22.11.2011
wmfc42u.dll 6.06.8065.0
1139kb.
MFCDLL Shared Library - Retail Version22.11.2011
wmfcsubs.dll 2001.12.4720.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
23kb.
COM+17.02.2007
mfcans32.dll 3.1.002
146kb.
OLE2ANSI Library - Retail Version20.08.2002
Send message