OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênminidump_stackwalk.exe

Thể loại: Android Studio
Mô tả: Original exe file
Kích thước tập tin: 0.84 Mb
Ngày tập tin: 02.04.2020 09:58
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt minidump_stackwalk.exe:


Sao chép tập tin minidump_stackwalk.exe thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu minidump_stackwalk.exe.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép minidump_stackwalk.exe vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép minidump_stackwalk.exe để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 minidump_stackwalk.exe và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


minidump:
minidumpver.dll 14.0.0.121
9kb.
minidump version resources23.02.2011
writeminidump.exe 1.0.0.0
240kb.
Win32 MiniDump Helper28.09.2012
createminidumpx86.exe Version 1.0 (Build 4510)
22kb.
Error Reporting Minidump file creator03.01.2011
Send message